مشاهده در سایت دانش بنیان

برد واسط بین تابلو و عملگر برقیشركت كنترل پژوهان در جهت كاهش هزينه هاي مربوط به نصبRTUها در هر حوضچه ؛ برد واسط بين تابلو و عملگرهاي برقي را طراحي كرده است كه توسط يك پردازنده اطلاعات 24 ورودي دیجیتال و 8 ورودی آنالوگ را دريافت کرده و برای ارسال بهRTUبا ارتباط RS485 تحت پروتکل مدباس آماده می سازد. بنابراین هر یک از این دستگاهها علاوه بر حذف نیاز به سه کارت DI و یک کارت AI، هزینه های کابل کشی از عملگر تا تابلو کنترل مرکزی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.


اهم قابلیتهای این دستگاه عبارتند از:

 -> قابلیت قرائت 24 ورودی دیجیتال 0 و 24 ولت

-> قابلیت قرائت 8 ورودی آنالوگ به صورت جریان 4 تا 20 میلی آمپر یا ولتاژ 0 تا 5 ولت

-> ولتاژ تغذیه 8 تا 36 ولت

-> قابلیت اندازه گیری دما و رطوبت محیط و ارسال هشدار در صورت عبور از مرز مشخص

-> دارای خروجیRS485برای ارسال اطلاعات ورودی های دستگاه، تحت پروتکلMODBUS

-> قابلیت تعیین آدرس MODBUS وBaudRateبا استفاده ازDIP Switchهای روی دستگاه

-> دستگاهCPP_Remote-Inputsبه منظور کاهش هزینه های کابل کشی، افزایش قابلیت اطمینان مسیر ارتباطی و حذف ماژولهای DI  وAI   مورد استفاده قرار می گیرد.