مشاهده در سایت دانش بنیان

Di expansion modules  • رنج ولتاژ تغذیه 36-12 ولت DC ، 
  • ارتباط با RTU از طریق پروتکل CAN
  • 32ورودی 0-24 ولت